Stadgar


Nuvarande stadgar

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅLKISTAN I SOLNA 

Stadgar i PDF-format.

§ 1 Föreningens firma och ändamål Bostadsrättsföreningen Ålkistan i Solna
Orgnr: 769605-8697
STADGAR
Föreningens reviderade stadgar har antagits av ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2018. Stadgarna finns registrerade hos Bolagsverket.

§ 1 Föreningens firma och ändamål
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ålkistan i Solna.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostäder och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden.
Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt främja bostadsrätten som upplåtelseform.

§ 2 Föreningens säte
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Solna stad.

§ 3 Upplåtelsens omfattning, m.m.
Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på de villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och i allmän lag.

§ 4 Definition av grundläggande begrepp
Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen som en medlem har till följd av upplåtelsen.
Med lägenhet avses såväl bostadslägenhet som därtill hörande utrymmen.
Med bostadsrättshavare avses medlem som innehar lägenhet med bostadsrätt.

§ 5 Upplåtelseavtalets innehåll m.m
Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling, som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt de belopp som ska betalas i insats, årsavgift och upplåtelseavgift. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelse. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen om inte styrelsen medger denne att stå kvar som medlem.

§ 6 Medlemskap
Föreningen kan bevilja medlemskap för fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens fastigheter. Medlemskap kan även beviljas för fysisk person genom nyupplåtelse.

§ 7 Allmänna bestämmelser om medlemskap
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av bestämmelserna i dessa stadgar och i bostadsrättslagen. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Inför upplåtelsen kan föreningen begära kreditupplysning avseende sökanden.
Om det kan antas att förvärvaren inte avser bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättsföreningens ändamål rätt att neka medlemskap.
Den som är underårig eller försatt i konkurs kan inte antas som medlem.
Den till vilken en lägenhet övergått får flytta in i lägenheten endast om hen beviljats
medlemskap i föreningen.

§ 8 Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
Den som förvärvat andel i bostadsrättslägenhet till bostadslägenhet ska beviljas medlemskap om bostadsrätten innehas av makar, sambor eller med andra sammanboende närstående personer.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make eller sambo får maken eller sambon inte vägras inträde i föreningen. Detta gäller också när bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt
sammanbodde med bostadsrättshavaren.

§ 9 Ogiltighet vid vägrat medlemskap
Om den som en bostadsrätt övergått till vägras inträde i föreningen är överlåtelsen ogiltig. Detta gäller dock inte vid exekutiv försäljning av bostadsrätten eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen. För det fall en förvärvare vid exekutiv
försäljning eller tvångsförsäljning vägras inträde i föreningen ska föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk person enligt 11 § andra
stycket får utöva bostadsrätten utan att vara medlem.
En överlåtelse som avses i 11 § sjätte stycket är ogiltig om föreskrivet samtycke inte erhålls.

§ 10 Särskilda regler vid övergång av bostadsrätt
När en bostadsrätt överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om hen är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.
En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre
(3) år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex (6) månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för den juridiska personens räkning.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre (3) år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex (6) månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som
inte får vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.
Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen för dödsboets räkning.
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem får föreningen uppmana
förvärvaren att inom sex (6) månader från uppmaningen visa att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.

Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen för förvärvarens räkning.
En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva en bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.
Samtycke behövs dock inte vid förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen, om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten.

Solidariskt ansvar
Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från
vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen. När en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv, svarar dock förvärvaren för sådana förpliktelser.

§ 11 Insats, avgifter m m
För varje bostadsrätt ska till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av
styrelsen. Beslut om ändrade avgifter ska snarast meddelas bostadsrättshavarna.

Insats och upplåtelseavgift
Ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämma.
Lägenheten får inte tillträdas första gången förrän fastställd insats och i förekommande
fall upplåtelseavgift inbetalats till föreningen, om inte styrelsen medgivit annat.

Årsavgift m m
Årsavgiften ska fördelas på föreningens bostadsrätter i förhållande till lägenheternas insatser.
Årsavgiften ska av styrelsen fastställas så att de sammanlagda årsavgifterna i föreningen
tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning
till fonder.

Betalning av årsavgift
Om inte styrelsen bestämt annat ska bostadsrättshavarna betala årsavgift i förskott fördelat på månad. Betalning ska erläggas senast sista vardagen före varje
kalendermånads början.
Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på bankkontor, anses beloppet ha kommit föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren ett betalningsuppdrag på avgiften till bank-, plus- eller girokontor, anses beloppet ha
kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det förmedlande kontoret.

Ränta och inkassoavgift vid försenad årsavgiftsbetalning
Om inte styrelsen beslutat annat och årsavgiften inte betalas i rätt tid utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning sker.
Om inte styrelsen beslutat annat ska, vid försenad betalning av årsavgift eller övrig förpliktelse mot föreningen, bostadsrättshavare även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för
inkassokostnader m m.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt ta ut en överlåtelseavgift som ska betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren och uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande basbelopp enligt
lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för överlåtelsen.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut en pantsättningsavgift som ska betalas av bostadsrättshavaren (pantsättaren) och uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procent av gällande basbelopp enligt lag
(1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten när föreningen underrättas om pantsättningen.

Avgift för upplåtelse i andrahand kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Övriga avgifter
För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom
upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl utgår särskild ersättning som
bestäms av styrelsen.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta
med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.

§ 12 Underhållsplan
Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av
underhållet av föreningens fastigheter med tillhörande byggnader.

§ 13 Fond för underhåll
Inom föreningen ska bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens
fastigheter med tillhörande byggnader.
Fond för planerat underhåll
Avsättning till föreningens underhållsfond görs årligen med belopp som för första året
anges i ekonomisk plan och därefter utifrån underhållsplanen dock med lägst 0,3 procent
av taxeringsvärdet.

§ 14 STYRELSE
Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda
föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra
angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska bl.a.
*  svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
*  avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna
årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året
(förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under
året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång
(balansräkning)

* senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna
årsredovisningen
* senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgänglig
* föra medlems- och lägenhetsförteckning. Föreningen har rätt att behandla i
förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av högst två
(2) år. Styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på
föreningsstämma ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal,
vara ett år.
Suppleanter inträder i den ordning de är valda såvida inte stämman har valt personliga
suppleanter.
För det fall vakanser uppkommer efter ordinarie ledamöter eller suppleanter under
mandatperioden ska dessa ersättas senast vid närmast därpå följande ordinarie
föreningsstämma.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt utseende därav
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 11 ledamöter med lägst två och högst fyra
styrelsesuppleanter.
Föreningsstämman utser styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är myndig person som är
medlem eller tillhör bostadsrättshavares familjehushåll. Den som är underårig eller i
konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara
styrelseledamot eller suppleant.
Ordförande och sekreterare
Om inte föreningsstämman beslutar annat, ska styrelsen inom sig utse ordförande vid det
styrelsesammanträde som hålls i anslutning till varje avhållen ordinarie
föreningsstämma eller i anslutning till extra föreningsstämma i den mån styrelseval har
förekommit på sådan stämma. Om stämman väljer att utse ordförande ska styrelsen
inom sig utse en vice ordförande. Vid samma styrelsesammanträde ska även sekreterare
utses.
Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid
sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I det fall styrelsen
inte är fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att mer än 1/3 av hela
antalet ledamöter har röstat för beslutet.
Styrelsen eller en ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman
som står i strid med bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar eller dessa
stadgar.

Särskilda utskott
Styrelsen kan utse särskilda utskott som har att inom fastställda ramar handlägga
löpande eller tillfälliga arbetsuppgifter.
Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två
i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan av styrelsen utsedd person.
Sammanträde
Ordföranden ska se till att sammanträde hålls när så erfordras.
Styrelseledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammankallas. Sådan begäran ska
framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen ska
behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs skyldig att sammankalla styrelsen.
Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska justeras, förutom av
ordföranden, av ytterligare en ledamot som styrelsen därtill utser.
Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.
Protokoll från styrelsens sammanträden ska föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.
Beslut om inteckning m m
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får besluta om
inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom.
Beslut om avyttring av föreningens fastighet m m
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom.
Styrelsen får inte heller besluta om rivning eller om väsentliga förändringar av
föreningens egendom utan föreningsstämmans godkännande.
Besiktningar
Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom och i
årsredovisningens förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande
underhållsbehov och under året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning.
Likhetsprincipen
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller
annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon
annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

§ 16 Årsredovisning
Styrelsen ska senast inom sex (6) veckor innan ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Eventuellt överskott i föreningens verksamhet ska avsättas
till fond för planerat underhåll, dispositionsfond eller balanseras i ny räkning.

§ 17 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid
ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två
revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant bör vara
auktoriserad eller godkänd revisor.
Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. För sådan revisor
utses ingen suppleant.

§ 18 Revisorernas granskning
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa de
särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot lag,
dessa stadgar eller god redovisningssed.
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska
föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senaste tre (3) veckor före föreningsstämman.
För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens förvaltning ska styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman.

§ 19 Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga för medlemmarna
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens
yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 20 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen.
Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska
förrättas på föreningsstämma.

§ 21 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje
räkenskapsår, dock tidigast fyra (4) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin
berättelse.
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas
när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den
dag då sådan begäran kom in till föreningen.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, annan
person som styrelsen därtill utser.

§ 22 Dagordning vid föreningsstämma
Vid ordinarie stämma ska till behandling förekomma:
a) Stämmans öppnande
b)  Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av ordförandens val av protokollförare
e) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
f) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
g) Framläggande av styrelsens årsredovisning
h) Framläggande av revisorernas berättelse
i) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
j) Beslut om resultatdisposition
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
l) Fråga om arvoden åt förtroendevalda
m)Val av styrelseledamöter och suppleanter
n) Val av revisor och revisorssuppleant
o) Val av valberedning
p) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
q) Stämmans avslutande
Vid extra föreningsstämma ska förutom ärenden enligt a-f samt q ovan förekomma
endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen.

§ 23 Kallelse till föreningsstämma
Ordinarie stämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska tidigast sex (6) veckor och senast två (2)
veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens hus eller lämnas
genom skriftligt meddelande i medlemmarnas brevinkast/brevlådor. Därvid ska genom
hänvisning till § 22 i stadgarna eller på annat sätt anges vilka ärenden som ska
förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av stadgarna ska
behandlas, ska det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen.
Styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa, liksom revisorer och suppleanter för
dessa ska kallas personligen.
Om det krävs för att föreningsstämmobelut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor
får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I
en sådan kallelse ska det anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Extra stämma
Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka stämman
utlyses ska anges.

§ 24 Motioner
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets
utgång.

Styrelsen ska på sätt som anges i § 23 ovan lämna meddelande om ärenden som anmälts
i denna ordning.

§ 25 Rösträtt på föreningsstämma
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.
Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser
mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Ombud och biträde
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som
är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad
fullmakt.
Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet.
Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får
vara biträde eller ombud. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett
biträde. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

§ 26 Beslut vid föreningsstämma
Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna,
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som
har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet
enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad
medlem vid personval påkallar sluten omröstning.

§ 27 Beslut som alltid ska fattas av föreningsstämma med kvalificerad majoritet
För att ett beslut i fråga som anges i denna paragraf ska vara giltigt krävs att det har
fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits:
1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes
förhållandet mellan insatserna, ska samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen
ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst 2/3
av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har
godkänts av hyresnämnden.
2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att
förändras eller i sin helhet behöver tas i anspråk av föreningen med anledning av en om-
eller tillbyggnad, ska bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om
bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om
minst 2/3 av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av
hyresnämnden.
3. Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, ska minst 2/3 av de
röstande ha gått med på beslutet.
4. Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och i vilket det finns
en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, ska beslutet ha fattats på det
sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 11 kap 1 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar. Minst 2/3 av bostadsrättshavarna i det hus som ska överlåtas ska

dock alltid ha gått med på beslutet.
Föreningen ska genast underrätta den som har pant i bostadsrätten och som är känd för
föreningen om ett beslut enligt första stycket punkt 2 eller 4.

§ 28 Ändring av dessa stadgar
Ett beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar är giltigt om samtliga
röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra
följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått
med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas fordras
dock att minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess
upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på
beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas
till medlemmen.

§ 29 Registrering av stadgeändring
Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering hos Bolagsverket.
Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

§ 30 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i
gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet.
Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick.
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar

• ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak,
• inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
• glas i fönster och dörrar,
• lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karm, men inte för målning
av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.
Bostadsrättshavaren svarar för målning av radiatorer och vattenarmaturer och av de anordningar för
avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, vatten och
elektricitet som föreningen försett lägenheten med.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om
skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör
till hans/hennes hushåll eller gästar honom/henne eller av någon annan som hen inrymt i lägenheten
eller som där utför arbete för hans/hennes räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren
själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn
som hen bort iaktta.

Fjärde stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts
bostadsrättshavaren ska ansvara för. Beslut härom ska fattas på föreningsstämma och bör endast avse
åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus som
berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Ersättning för inträffad skada
Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för
lägenhetsutrustning eller personligt lösöre ska ersättningen beräknas med hänsyn till den
skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället.

§ 31 Ändring av lägenhet
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas
endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada
eller olägenhet för föreningen. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmässigt sätt.
Väsentlig förändring utgör alltid åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t.ex ändring i
bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat värme, ventilation, el,
vatten och avlopp.

§ 32 Lägenhetens användning
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller
någon annan medlem i föreningen. Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att
den ska vara en permanentbostad.
Bostadsrättshavaren är skyldig att när hen använder lägenheten iaktta allt som fordras för att
bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset. Hen ska rätta sig efter de särskilda
regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hen svarar för
enligt § 30 ovan.
Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat
med ohyra får inte föras in i lägenheten.

§ 33 Föreningens rätt till tillträde i lägenhet
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn
eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten ska tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen, är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid.
Föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjande- rätten som föranleds av
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans/ hennes lägenhet inte
besväras av ohyra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det får
Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.

§ 34 Upplåtelse av lägenhet i andra hand
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå
upplåta hela sin lägenhet i andra hand om hen under viss tid inte har tillfälle att använda
lägenheten och hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen.
Ifråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att
föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.
Styrelsens samtycke krävs dock inte om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten
och som inte antagits till medlem i föreningen. Styrelsen ska dock genast underrättas om upplåtelsen.

§ 35 Inneboende
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men
för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

§ 36 Avsägelse av bostadsrätt
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två (2) år från upplåtelsen och
därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse ska göras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten utan ersättning till föreningen vid det månadsskifte som
inträffar närmast efter tre (3) månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i
denna.

§ 37 Hävning av upplåtelseavtalet
Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som ska betalas innan
lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen
häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.
Om avtalet hävs, har föreningen rätt till ersättning för skada.

§ 38 Föreningens legala panträtt
Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på obetalda avgifter i form av insats, årsavgift,
upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift. Vid utmätning eller konkurs jämställs sådan panträtt
med handpanträtt.
Sådan panträtt som avses i första stycket har företräde framför en panträtt som har upplåtits av en
innehavare av bostadsrätten om inte annat följer av 7 kap § 31 bostadsrättslagen.

§ 39 Förverkande av nyttjanderätten
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de
begränsningar som följer av näst sista och sista stycket i denna paragraf samt § 40 nedan, förverkad
och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att
föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om
bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften utöver en vecka efter förfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten använts i strid med 32 § eller 35 §,

4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande
till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavare genom att inte utan oskäligt dröjsmål
underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits
till i andra hand åsidosätter något av vad som ska iakttas enligt 32 § tredje och fjärde stycket vid
lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en
bostadsrättshavare,

6. bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det hen ska göra enligt bostadsrättslagen, och
det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt

7. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst företag eller någon liknande
skyldighet får inte läggas till grund för förverkande.

§ 40 Möjlighet att efter anmodan vidtaga rättelse m m
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 39 § punkterna 2, 3 eller 5 – 7 får ske endast om
bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. I fråga om en
bostadslägenhet får uppsägelse på grund av förhållande som avses i 39 § punkt 2 inte heller ske om
bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan
beviljad.
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 39 § punkterna 1-3 eller 5-7 ovan
men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning kan bostadsrättshavaren inte
därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre (3) månader från den dag då föreningen fick reda på
förhållande som avses i 39 § punkt 4 eller 7 eller inte inom två (2) månader från den dag då
föreningen fick reda på förhållanden som avses i 39 § punkt 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta
rättelse.
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållanden som avses i 39 § punkt 8
endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två (2) månader från det
att föreningen fick reda på förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om
förundersökning har inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill
dess att två (2) månader har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga
förfarandet har avslutats på något annat sätt.

§ 41 Återvinning vid försenad årsavgiftsbetalning
Är nyttjanderätten enligt 39 § punkt 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift och
har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund
av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast tolfte (12:e) vardagen från
uppsägningen.
I väntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras för att få tillbaka
nyttjanderätten får beslut om avhysning inte meddelas förrän efter fjorton (14) vardagar från den dag
då bostadsrättshavaren sades upp.

§ 42 Skyldighet att avflytta
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 39 punkterna 1, 4-6 eller 8
ovan är hen skyldig att flytta genast om inte något annat följer av 41 § ovan.
Sägs bostadsrättshavaren upp av någon annan i 39 § ovan angiven orsak, får hen bo kvar till det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger
honom/henne att flytta tidigare.
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för
skada.

§ 43 Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 39 §
ovan, ska bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen så snart som möjligt, om inte
föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer
överens om något annat. Försäljningen får dock skjutas upp till dess att brister som
bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.
Tvångsförsäljning genomförs av Kronofogdemyndigheten efter ansökan av bostadsrättsföreningen.

§ 44 Meddelanden till medlemmarna
Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske genom anslag på
väl synlig plats i föreningens hus eller genom utdelning i medlemmarnas brevinkast/-lådor.

§ 45 Föreningens upplösning
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, uppkommet överskott tillfalla
bostadsrättshavarna och fördelas i förhållande till insatserna.

§ 46 Annan lagstiftning
I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, bostadsrättslagen, lagen om
ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör föreningens verksamhet. Om bestämmelser i
dessa stadgar framdeles skulle komma att stå i strid med tvingande lagstiftning ska lagens
bestämmelser gälla.