Renovering


Renovering och ombyggnad i lägenhet

Om du vill ändra eller bygga om i din lägenhet behöver du först få tillstånd från Brf Ålkistans styrelse. Detta gäller specifikt det som berör föreningens installationer inom el, bredband, kabel-TV, VVS (värme, vatten, avlopp, sanitet och ventilation) eller andra väsentliga ändringar av t ex planlösning som kan påverka bärigheten.

Föreningen godkänner inre underhåll såsom målning, tapetsering och byta golv utan att ansöka om tillstånd.

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten samt regler vid renovering, och skicka dessa till styrelsen@alkistan.se alternativt skriva ut dem och lämna i ett adresserat kuvert till styrelsen i föreningens brevlåda på Ripstigen 4 Övre Källare.

Ändringar i planlösningen skall ritas in på underlaget på ett yrkesmässigt sätt. Det finns ritningar att ladda ner:

Liten 1:a 27kvm
Stor 1:a 43kvm
Liten 2:a 60kvm
Stor 2:a 63kvm
Liten 3:a 70kvm
Stor 3:a 76kvm
4:a 90 kvm
4:a ÖK Ripstigen 4

Observera att styrelsen har kan avslå ingrepp även om bygglov inhämtats eller teknisk konsult anlitats.

Föreningen kräver att alla åtgärder utförs fackmannamässigt och enligt de branschregler som gäller, särskilt viktigt vid badrumsrenovering men också i kök där vatteninstallationer kan förekomma. Entreprenörer som engageras för arbeten i lägenheterna ska, och kunna påvisa, de behörigheter och certifikat som krävs för respektive arbete och inneha ansvarsförsäkringar gällande person- och sakskador.

Vid arbeten som innebär åtgärder i föreningens gemensamma anläggningar ska dessa alltid genomföras via vår tekniska förvaltare Cura Center.

Föreningen har kontakt med entreprenörer med kunskap och erfarenhet av fastigheterna och står gärna till tjänst att förmedla dessa. Kontakta Cura Center för mer information.

Varje medlem är skyldig att kontrollera att gällande krav på entreprenörer är uppfyllda, detta gäller även om entreprenören gjort jobb tidigare inom föreningen.


Förslag på tidsplanering för renovering av din lägenhet

  1. Börja med att i god tid läsa igenom Brf Ålkistans regler för renovering.
  2. Skicka därefter in en ansökan om vad du vill ändra på eller bygga om. Styrelsen sammanträder en gång i månaden så att få din ansökan behandlad kan det ta upp till en månad. Styrelsen besitter en samlad kompetens och det är styrelsen tillsammans som tar beslutet.
  3. Räkna med att det eventuellt kan behövas ett hembesök innan ett beslut kan tas av styrelsen.
  4. När din ansökan är behandlad och godkänd kan du kontakta hantverkare för att diskutera det som ska ske. Tänk på att alltid begära att få intyg på att f-skattesedel, intyg och certifikat mm.
  5. Upphandla material och arbete samt ett start och slutdatum.
  6. Informera grannar i huset i god tid innan vad som ska ske samt när
  7. Efter slutfört arbete gör styrelsen en okulär besiktning.
  8. All dokumentation såsom fotografier, intyg mm samlas in så att Brf Ålkistan har en samlad bild över vad som har gjorts i våra fastigheter över tiden.

Tillåtna tider för bullerkrävande aktiviteter

Renoveringar eller andra bullerkrävande aktiviteter får, efter omröstning på Brf Ålkistans årsmöte 2008, endast utföras på följande tider:

Måndag-torsdag kl 08:00-19:00
Fredag kl 08:00-17:00
Lördag kl 10:00-17:00

Söndagar och andra helgdagar ska man kunna förvänta sig lugn och ro i våra fastigheter.

Ta för vana att i god tid informera dina grannar när du planerar att göra något som kan tänkas störa, oavsett vilken tid eller dag det gäller.


Elinstallationer

Fasta elinstallationer måste installeras av behörig elinstallatör.

Uppgradering av lägenhet till ett 3-fas system kräver planering och detta utförs endast av Brf Ålkistan utsedd entreprenör.

Eventuellt behov av att bryta inkommande ström behöver koordineras med fastighetsskötare då detta påverkar 2 våningsplan per hus. Får endast ske dagtid mellan 9-11 och 13-15.

Kontrollera behörigheten för elektriker

Allmäna råd om elinstallatörstjänster


VA-arbeten (Vatten och avlopp)

Vattenavstängning
Avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren efter att ni har begärt detta. Detta påverkar i de flesta fall ett flertal lägenheter och får endast ske dagtid mellan 9-11 och 13-15.

Entreprenören ska vara ett auktoriserat företag i organisationen Säker Vatten AB. Se mer och sök entreprenör på Säker Vatten.

sakervatten_autoriserat_vvs_foretag


Badrum och Kök

Golvbrunn
Golvbrunnen ska alltid bytas vid badrumsrenoveringar.

Ingen ersättning utgår till medlem från Brf Ålkistan vid utbyte av golvbrunn.

Vid utbyte av golvbrunn måste detta ske i en dialog med din granne som bor under din lägenhet. Det ska ”stämpas” (stagar upp ditt golv underifrån) undertill då bilningen utförs, vi har haft några fall då taket har spruckit. Eventuell lagning bekostas av ”renoverande” medlem.

Badrum
Det ska alltid finnas en inspektionslucka in till vattenstammen samt ett skvallerrör från schaktet. Läcker det i stammen ska detta vatten rinna ut på golvet hos dig så att du ser detta och rapporterar detta till vår förvaltare.

Köksfläktar
Köksfläktar får ej kopplas till frånluftsventilationen i fastigheten utan skall vara av återcirkulerande modell (kolfilter).

Vatten- och avloppsinstallationer i kök
Vatten- och avloppsinstallationer i kök skall utföras enligt gällande branschregler.

Droppskydd
Diskmaskin, kyl och frys ska alltid monteras på droppskydd.

Auktoriserade Entreprenörer
Vid arbeten i badrum och kök är det extra viktigt att både VA-arbeten (se ovan) och tätskikt i badrum utförs av fackmän, då en skada riskerar att påverka andra medlemmar/lägenheter och föreningens gemensamma egendom. För tätskikt finns två organisationer som auktoriserar entreprenörer att utföra detta och en entreprenör ska vara auktoriserad i någon av dem:

Byggkeramikrådet, BKR


AB Svensk Våtrumskontroll, GVK
GVK


Avfall och städning

Medlem som renoverar ser till så att vitvaror och byggavfall omhändertas och detta får inte förvaras i våra trapphus. Big Bags eller annat byggavfall får inte kvarstå över helgen på utsidan av våra hus så planera detta med din entreprenör.

Observera att färgburkar och andra kemiska produkter inte får lämnas i vårt grovsoprum utan måste bortforslas.

Glöm inte heller att skydda insidan av hissen vid transporter samt städa hissen efter utfört arbete.

Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.


Inglasning av Balkong

Inglasning av balkong får ske efter tillstånd från föreningen och enligt bygglov från kommunen. Bygglov måste sökas och bekostas av lägenhetsinnehavaren (alternativt via anlitad entreprenör).

Vid renovering av balkonger får endast löst golv läggas och det är inte tillåtet att göra hål i betongplattan, varken i golv eller tak.